agb_tel agb_fax

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van JobLeads GmbH

 1. Geldigheid en onderwerp van de algemene voorwaarden
  1. Alle volgende bepalingen hebben betrekking op het JobLeads-platform inclusief software ('JobLeads-software') en de bijbehorende diensten (hierna ook 'JobLeads-platform' genoemd) die door JobLeads GmbH, Hamburg, Duitsland ('JobLeads') op verschillende internetdomeinen (inclusief, maar niet beperkt tot jobleads.ae, jobleads.at, jobleads.be, jobleads.ca, jobleads.cl, jobleads.co, jobleads.co.in, jobleads.co.uk, jobleads.co.za, jobleads.com, jobleads.com.ar, jobleads.com.br, jobleads.com.ph, jobleads.com.ve, jobleads.de, jobleads.dk, jobleads.es, jobleads.fi, jobleads.fr, jobleads.hk, jobleads.ie, jobleads.it, jobleads.mx, jobleads.nl, jobleads.nz, jobleads.pe, jobleads.pk, jobleads.pl, jobleads.pt, jobleads.qa en jobleads.sg) ) worden aangeboden aan werkzoekenden ('kandidaten'). Kandidaten worden hierna aangeduid als 'gebruikers'.
  2. Deze termen definiëren de voorwaarden waaronder gebruikers het JobLeads-platform gebruiken. Deze algemene voorwaarden ('AV') zijn uitsluitend van toepassing op alle gebruikers van het JobLeads-platform.
  3. Afwijkende licentievoorwaarden of algemene voorwaarden van de gebruiker maken geen deel uit van het contract, zelfs als JobLeads hier niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt of de contractuele diensten aan de gebruiker levert zonder voorbehoud in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de gebruiker.
  4. Personen onder de 18 jaar mogen zich niet registreren bij JobLeads en mogen geen gebruikmaken van het JobLeads-platform. JobLeads heeft het recht om persoonlijke gegevens van gebruikers te controleren op basis van afdoende bewijs.
 2. JobLeads-platform / Beschikbaarheid
  1. JobLeads biedt een carrièredienst op internet, die functionaliteiten en software beschikbaar stelt aan gebruikers voor zoekopdrachten op en communicatie via het JobLeads-platform. JobLeads maakt het voor kandidaten gemakkelijker om te zoeken naar vacatures van derden op het JobLeads-platform en biedt hulpmiddelen in de vorm van software voor het publiceren van content (bijv. cv's). Er dient te worden opgemerkt dat arbeidsbemiddeling en personeelsbemiddeling geen deel uitmaken van de diensten van JobLeads. De dienstverlening van JobLeads bestaat uit het verlenen van toegang tot het JobLeads-platform en de communicatie aldaar, in overeenstemming met de specificaties die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, maar niet uit het bemiddelen bij contracten of het uitvoeren van een succesvolle sollicitatie.
  2. Kandidaten kunnen een gratis lidmaatschap of een Premium Lidmaatschap afsluiten tegen betaling (zie aanvullende bepalingen voor kandidaten, artikel 7 tot 13).
  3. Bij volledige registratie en het daaruit voortvloeiende gebruik van het JobLeads-platform ontvangt de gebruiker het persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om het JobLeads-platform te gebruiken via de JobLeads-internetportals en alleen voor eigen gebruik in overeenstemming met deze AV. Elk gebruik van het JobLeads-platform dat hiervan afwijkt, vereist de uitdrukkelijke, afzonderlijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van JobLeads. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging alsmede de betaalde of onbetaalde overdracht of terbeschikkingstelling van het JobLeads-platform of de JobLeads-software aan derden of delen daarvan, zelfs als dit gebeurt op computers die eigendom zijn van de gebruiker.
  4. JobLeads zal zich inspannen om het JobLeads-platform zoveel mogelijk zonder onderbrekingen beschikbaar te maken. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat een onbeperkte beschikbaarheid, mede vanwege onderhoudswerkzaamheden, niet door JobLeads kan worden gegarandeerd. Met name onderbrekingen door technische of andere problemen waar JobLeads geen invloed op heeft (overmacht, fout van derden, etc.), vallen niet onder de verantwoordelijkheid van JobLeads. Volgens de stand van de techniek kunnen fouten in programma's niet worden uitgesloten, zelfs niet als er grote zorgvuldigheid in acht wordt genomen.
  5. JobLeads garandeert of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de communicatie tussen gebruikers via het JobLeads-platform. De betreffende ontvanger is daarom verplicht om de juistheid en volledigheid van de ontvangen gegevens zo nodig zelf te controleren.
  6. JobLeads kan geen enkele gebruiker de succesvolle vervulling van een vacature toezeggen of garanderen.
 3. Verplichtingen van de gebruiker
  1. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van een profiel, vacature of communicatie. Alle door de gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Opmerkingen en acties van gebruikers kunnen niet worden toegeschreven aan JobLeads, tenzij JobLeads deze in individuele gevallen actief als eigen opmerkingen en acties gebruikt. Het is de gebruiker niet toegestaan om seksuele, pornografische, immorele, politiek radicale of andere illegale inhoud achter te laten. In het bijzonder is alleen de gebruiker wettelijk verantwoordelijk voor de door hem/haar geplaatste inhoud. Alle documenten, informatie en gegevens die door de gebruiker wordt/worden verstrekt, moet(en) rechtmatig zijn (bijv. in overeenstemming met de wet op de bescherming van minderjarigen, de algemene wet op gelijke behandeling) en vrij zijn van de rechten van derden (auteursrecht, wet op de naburige rechten, merkenrecht, morele rechten en overige rechten). Het is ook niet toegestaan om profielen voor derden te plaatsen of te beheren.
  2. Iedere gebruiker is verplicht om e-mails en andere berichten, of andere gegevens van gebruikers die hij/zij ontvangt in verband met het gebruik van het JobLeads-platform, vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor derden zonder de toestemming van de auteur.
  3. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een up-to-date back-up van alle aanbiedingen en content op het JobLeads-platform te maken (bijv. informatie die via het JobLeads-platform aan derden wordt doorgegeven), waardoor in het geval van een systeemuitval een zo volledig mogelijke reconstructie van de database met zo min mogelijk inspanning mogelijk is.
  4. Elk gebruik van het JobLeads-platform voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, is verboden. In het bijzonder is het verzamelen en opslaan van gegevens uit de databanken alsmede het volledig of gedeeltelijk gebruik van de gegevens op het internet voor commerciële doeleinden of als basis of hulpmiddel voor het samenstellen of aanvullen van abonnees, adressen of andere directories, alsmede het opvragen van de databanken op het internet voor de bovengenoemde doeleinden en voor andere commerciële doeleinden verboden.
  5. Het is de gebruiker verboden om mechanismen, software of scripts te gebruiken in verband met het gebruik van het JobLeads-platform. Het is de gebruiker eveneens verboden het JobLeads-platform te blokkeren, overschrijven, wijzigen, kopiëren, in het bijzonder te kopiëren met behulp van zoekmachinetechnologieën met 'robots/crawlers'. De gebruiker kan echter gebruikmaken van de interfaces of software die hem ter beschikking worden gesteld als onderdeel van het JobLeads-platform.
  6. Voorts dient de gebruiker zich te onthouden van elke handeling die de functionaliteit van de JobLeads-infrastructuur zou kunnen aantasten, met name om deze overmatig te belasten.
 4. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. De volgende bepalingen over de beperking van de aansprakelijkheid van JobLeads zijn van toepassing op alle schadeclaims en aansprakelijkheidsgevallen, ongeacht de rechtsgrond waarop zij zijn gebaseerd (bijv. verzuim, niet-uitvoerbaarheid, plichtsverzuim, belemmering van de uitvoering, onrechtmatige handelingen, enz.), met uitzondering van:
   • - Vorderingen van de gebruiker voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid;
   • - Rechten en vorderingen van de gebruiker in geval van frauduleus verzwijgen van een gebrek door JobLeads of door een gebrek aan kwaliteit, waarvoor JobLeads een garantie heeft opgenomen;
   • - Vorderingen en rechten van de gebruiker die gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig gedrag van JobLeads zelf, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten; alsmede
   • - Vorderingen van de gebruiker volgens de Wet productaansprakelijkheid.

   Voor de bovengenoemde uitzonderingen zijn alleen wettelijke bepalingen van toepassing.
  2. JobLeads is alleen aansprakelijk voor schade door nalatigheid die is veroorzaakt door schending van essentiële verplichtingen (kardinale verplichtingen), d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken of waarvan de contractant mag verwachten dat ze worden nageleefd. In geval van schending van kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van JobLeads beperkt tot vergoeding van de typische schade die bij het afsluiten van het contract door JobLeads kon worden voorzien. Verder aanvaardt JobLeads geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte of gewone nalatigheid.
  3. De foutonafhankelijke aansprakelijkheid van JobLeads op het gebied van huurrechtelijke en soortgelijke gebruiksverhoudingen voor fouten die al bestonden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van JobLeads voor indirecte of gevolgschade is eveneens uitgesloten.
  4. De maximale aansprakelijkheid van JobLeads per schadegeval is EUR 5.000,00.
  5. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van JobLeads is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten van JobLeads.
 5. Salarisindicaties en informatie van derden

  De salarisindicatie of salarisgegevens vertegenwoordigen slechts een geschatte gemiddelde waarde op het betreffende niveau bij marktleiders. Het salaris kan van bedrijf tot bedrijf aanzienlijk hoger of lager liggen. Het concrete salaris dat wordt overeengekomen, hangt af van factoren als vaardigheid bij salarisonderhandelingen, prestaties van werknemers en werkervaring. Daarnaast spelen de omvang en locatie van het bedrijf, de concrete behoeften en de individuele salarisstructuur een rol. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de door JobLeads genoemde salarisindicatie geen uitspraken bevat over het daadwerkelijk betaalde of mogelijke salaris dat een bedrijf voor een openstaande functie aanbiedt. Het gaat hier veeleer om geschatte streefsalarissen van marktleiders in de respectieve bedrijfstakken. Ze zijn bedoeld als oriëntatiehulpmiddel bij het beoordelen van openstaande functies, de evaluatie van hun eigen carrièredoelen en als hulpmiddel bij salarisonderhandelingen. Het gaat uitdrukkelijk niet om salarissen die door de specifieke bedrijven worden aangeboden of gewoonlijk worden betaald.

 6. Overige bepalingen
  1. Zodra JobLeads bewijs heeft dat een gebruiker de wettelijke voorschriften, de rechten van derden, deze algemene voorwaarden (bijv. als gevolg van onjuiste contactgegevens, onjuiste informatie over kwalificaties of schade aan andere leden) of andere gerechtvaardigde belangen van JobLeads (hierna: 'vermoeden van misbruik') heeft geschonden, behoudt JobLeads zich het recht voor om maatregelen te nemen tegen dit lid (bijv. een waarschuwing, verwijdering van inhoud, beperking of blokkering van de gebruiker, beëindiging van het abonnement). Bij de keuze van de maatregelen houdt JobLeads rekening met de operationele eisen van het JobLeads-platform, de eigen aansprakelijkheidsrisico's en de gerechtvaardigde belangen van eventuele eisers en gebruikers (bijv. schuld, gewicht van plichtsverzuim, risico's, de positie van de gebruiker). JobLeads is gerechtigd, maar niet verplicht, om de inhoud van alle teksten en geregistreerde afbeeldingen te controleren en, indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. JobLeads behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verdere maatregelen te nemen. De wettelijke aanspraken van JobLeads blijven onaangetast door deze maatregelen. Indien nodig en redelijk krijgt de gebruiker een redelijke termijn van JobLeads om commentaar te geven en informeert JobLeads de gebruiker over de genomen maatregelen.
  2. De contractuele relaties tussen JobLeads en de betreffende gebruiker zijn uitsluitend onderhevig aan Duits recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.Juridisch bindende consumentenrechten in het land van herkomst van de consument blijven onaangetast.
  3. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de gebruiker en JobLeads is Hamburg, op voorwaarde dat de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is. Verder is Hamburg aangewezen als niet-exclusief bevoegde rechtbank. Gebruikers die consument zijn en in een andere EU-lidstaat wonen, kunnen claims indienen die voortvloeien uit consumentenbeschermingsnormen, hetzij in Duitsland, hetzij in de EU-lidstaat waar zij wonen.
 7. Aanvullende bepalingen voor kandidaten
 8. Algemene bepalingen voor kandidaten
  1. JobLeads biedt kandidaten de mogelijkheid om het JobLeads-platform te gebruiken om te zoeken naar banen, te solliciteren, contact te leggen en banen aan te raden. Elke kandidaat kan daarom een gratis JobLeads Basis Lidmaatschap nemen, waarmee de JobLeads-software deels kan worden gebruikt. Het volledige gebruik van het JobLeads-platform met alle functies is alleen mogelijk na juiste registratie in het kader van het JobLeads Premium Lidmaatschap, wat een verplichting tot betaling van de kosten met zich meebrengt (zie artikel 8).
  2. JobLeads is een loopbaandienst voor gekwalificeerde specialisten en leidinggevenden. Om hieraan deel te kunnen nemen, moeten kandidaten voldoende gekwalificeerd zijn en zinvolle informatie verstrekken. JobLeads behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen conform artikel 6.1, indien kandidaten niet aan de eisen voldoen.
 9. Contract en kosten voor kandidaten
  1. Het contract voor een gratis lidmaatschap wordt afgesloten zodra de kandidaat zich met succes heeft geregistreerd bij JobLeads.
  2. Het invullen van een profiel is gratis net als het wijzigen van het profiel. De kandidaat kan eveneens gratis een onbeperkt aantal contactaanvragen ontvangen op zijn/haar profiel en in beperkte mate gebruikmaken van het JobLeads-platform.
  3. Indien de kandidaat het JobLeads-platform volledig wil gebruiken, d.w.z. met alle functies en zonder beperkingen, kan hij/zij dit alleen doen door de aanschaf van een passend abonnement voor het volledige gebruik van de JobLeads-software ('Premium Lidmaatschap'). Hiervoor kan de kandidaat het proces van het verkrijgen van een Premium Lidmaatschap starten via een link (bijv. 'Word nu Premium Lid'). Een contract wordt gesloten nadat de kandidaat de gewenste looptijd van het Premium Lidmaatschap heeft geselecteerd en het aanbod van JobLeads heeft geaccepteerd om een contract af te sluiten door op de knop 'Lidmaatschap kopen' te klikken. De kandidaat kan te allen tijde invoerfouten aanpassen voordat hij/zij een klantaccount registreert. Na registratie van een klantaccount kunnen de gegevens onder 'Mijn gegevens' bij 'Inloggegevens' en 'Betalingsgegevens' worden aangepast. Tijdens het aanmaken van een Premium Lidmaatschap kunnen invoerfouten worden gecorrigeerd door op de knoppen 'Doorgaan' en 'Terug' te klikken in de webbrowser en vervolgens te klikken in de betreffende velden.
  4. JobLeads stuurt direct een bevestiging van het afgesloten contract aan de kandidaat door middel van een automatisch verzonden e-mail. Deze e-mail bevat opnieuw de inhoud van het contract (in het bijzonder informatie over het gekozen lidmaatschap, de betalingswijze, het totale bedrag, informatie over deze AV en het herroepingsrecht) en kan worden opgeslagen en afgedrukt met behulp van de overeenkomstige functies van uw e-mailprogramma of webbrowser. De contracttekst en deze algemene voorwaarden worden niet voor elke klant afzonderlijk opgeslagen. U heeft echter wel toegang tot de essentiële informatie over uw contract (duur, prijs, informatie over opzeggen) onder 'Mijn gegevens’, 'Lidmaatschap'. De algemene voorwaarden zijn ook toegankelijk via de JobLeads-website en kunnen worden afgedrukt en opgeslagen via de bijbehorende webbrowserfuncties.
 10. Duur en beëindiging van het gratis lidmaatschap
  1. Beide partijen hebben te allen tijde het recht om het gratis lidmaatschap te beëindigen. Een reguliere beëindiging van JobLeads treedt drie dagen na ontvangst in werking en de kennisgeving van beëindiging van de kandidaat gaat onmiddellijk na ontvangst in. Een schriftelijke kennisgeving aan JobLeads, een e-mail aan service@jobleads.com, of het verwijderen van het profiel is voldoende voor de beëindiging.
  2. Het recht op buitengewone opzegging blijft onaangetast. Er is met name sprake van een buitengewone reden voor beëindiging indien;
   • - de kandidaat opzettelijk onjuiste gegevens indient bij het registreren of bestellen en/of bij het wijzigen van zijn/haar gegevens op een later tijdstip;
   • - hij/zij deze algemene voorwaarden herhaaldelijk schendt;
   • - JobLeads de kandidaat eerder tevergeefs heeft aangemaand.
  3. JobLeads heeft het recht om in de loop van de gestelde termijn maatregelen te nemen in overeenstemming met de bepalingen in artikel 6.1.
 11. Duur en beëindiging van het Premium Lidmaatschap
  1. Het Premium Lidmaatschap wordt afgesloten voor de met JobLeads overeengekomen looptijd. De looptijd wordt in elk geval verlengd zoals overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar met niet langer dan één jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst tijdig en in overeenstemming met de contractuele afspraken opzegt.
  2. De opzegging is slechts van kracht indien deze plaatsvindt door middel van een verklaring in tekst (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail). Voor een correcte afwikkeling moet de opzegging unieke gegevens van de kandidaat bevatten (bijvoorbeeld het e-mailadres dat is opgeslagen voor vacatures). De opzegging moet worden gericht aan:

   Per post:
   JobLeads GmbH
   Brandstwiete 4
   20457 Hamburg
   Duitsland


   Per fax:
   Faxnummer:

   Per email:
   service@jobleads.com
  3. Het recht op buitengewone opzegging blijft onaangetast. Er is met name sprake van een buitengewone reden voor beëindiging indien;
   • - de kandidaat opzettelijk onjuiste gegevens indient bij het registreren of bestellen en/of bij het wijzigen van zijn/haar gegevens op een later tijdstip;
   • - hij/zij deze algemene voorwaarden herhaaldelijk schendt;
   • - JobLeads de kandidaat eerder tevergeefs heeft aangemaand.
  4. JobLeads heeft het recht om in de loop van de gestelde termijn maatregelen te nemen in overeenstemming met de bepalingen in artikel 6.1.
 12. Betalingsvoorwaarden voor kandidaten
  1. De betaling van de abonnementskosten voor een Premium Lidmaatschap dient zonder enige aftrek vooraf aan JobLeads te worden voldaan. De kosten worden automatisch geïncasseerd of overgemaakt vanaf de bankrekening, het PayPal-account of de creditcard van de kandidaat. De betalingstermijn voor het afsluiten van een Premium Lidmaatschap wordt bepaald door de overeenkomst die wordt afgesloten.
  2. Door zich te registreren voor Premium Lidmaatschap en de relevante bankgegevens, PayPal-accountgegevens of creditcardgegevens te verstrekken, verleent de kandidaat JobLeads, tot de intrekking ervan, een automatische incassomachtiging voor de automatische incassoprocedure of creditcardbetaling, voor de contractueel overeengekomen betalingstermijnen, indien er geen bankoverschrijving is overeengekomen.
 13. Verplichtingen van de kandidaat
  1. Het is de kandidaat verboden om commerciële reclame te maken in profielen voor eigen doeleinden of voor derden (bijv. andere internetaanbiedingen of servicenummers).
  2. Foto's die bij JobLeads voor publicatie worden geüpload naar een profiel, moeten up-to-date zijn en een goede gelijkenis vertonen met de relevante gebruiker.
  3. Kandidaten zijn vrij in hun sollicitatieactiviteiten en zijn niet onderworpen aan enig advies, invloed of instructies van JobLeads. JobLeads aanvaardt in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens derden.
 14. Annuleringsbeleid voor gebruikers

  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van het afsluiten van het contract.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen (JobLeads GmbH, Brandstwiete 4, 20457 Hamburg, Duitsland, telefoonnummer , Fax: , service@jobleads.com) met een duidelijke beschrijving (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van dit voorbeeldformulier voor herroeping . Dit is echter niet verplicht.

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalwijzen als die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Er worden voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

  Als u heeft verzocht om de dienst te starten tijdens de herroepingstermijn, dan betaalt u ons een redelijk bedrag dat gelijk is aan het aandeel van de diensten die al zijn geleverd op het moment dat u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en in verhouding tot de totale diensten die in het kader van de overeenkomst worden geleverd.

Einde van de algemene voorwaarden (versie: maart 2017)
Naar omhoog