agb_tel agb_fax

Privacy

Privacybeleid van JobLeads GmbH

De basis voor effectieve gegevensbescherming is uitgebreide informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens ('gegevensverwerking'). Daarom willen wij u graag informeren over:

 • Wanneer en voor welke acties wij gegevens verwerken;
 • Welke gegevens we verwerken en waarom;
 • Wie de gegevens ontvangt;
 • Welke rechten u heeft vanwege de gegevensverwerking door ons.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens op onze websites jobleads.ae, jobleads.at, jobleads.be, jobleads.ca, jobleads.cl, jobleads.co, jobleads.co.in, jobleads.co.uk, jobleads.co.za, jobleads.com, jobleads.com.ar, jobleads.com.br, jobleads.com.ph, jobleads.com.ve, jobleads.de, jobleads.dk, jobleads.es, jobleads.fi, jobleads.fr, jobleads.hk, jobleads.ie, jobleads.it, jobleads.mx, jobleads.nl, jobleads.nz, jobleads.pe, jobleads.pk, jobleads.pl, jobleads.pt, jobleads.qa en jobleads.sg, inclusief hun subpagina's (hierna: 'website'). Als u onze website verlaat via een link of onze pagina's op een social-mediaplatform bezoekt, is dit privacybeleid niet meer van kracht.

De overdracht van informatie van of naar deze website is beveiligd met TLS-versleuteling.

U kunt dit privacybeleid permanent en wanneer u wilt bekijken, afdrukken of downloaden via https://www.jobleads.nl/privacy.

I. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

JobLeads GmbH
Brandstwiete 4
20457 Hamburg
Tel.:
Email: service@jobleads.de

Meer informatie vindt u in de bedrijfsgegevens op onze website.

We hebben ook een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze kunt u bereiken via: dataprotection@jobleads.com.

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Voor het gebruik van de website is de verwerking van diverse soorten informatie noodzakelijk. Bovendien is de mate van gegevensverwerking afhankelijk van uw gebruik van de functionaliteiten van de website, bijvoorbeeld als u zich registreert op de vacatureportal, met ons communiceert via het contactformulier of instemt met de verwerking van gegevens.

U bent niet verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover de verstrekking van deze gegevens echter technisch gezien verband houdt met het oproepen van onze website, betekent uw weigering dat u onze website niet kunt bezoeken of gebruiken.

Als bezoeker van onze website bent u niet onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens worden hieronder beschreven.

Verwerkingsgrond Rechtsgrondslagen in de AVG Toelichting
Uitvoering van het contract of uitvoering van precontractuele maatregelen Art. 6, lid 1, onder b) De verwerking vindt slechts plaats voor zover noodzakelijk voor de uitoefening en de nakoming van de uit het contract voortvloeiende rechten en plichten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de gegevensverwerking door ons slechts in deze mate uitgevoerd.
Gerechtvaardigd belang Art. 6, lid 1, onder f) Er vindt een verwerking plaats, voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben en er geen duidelijke tegenstrijdige overheersende belangen van de betreffende persoon zijn. Het concrete belang wordt in deze privacyverklaring toegelicht in het kader van de verwerkingsvertegenwoordiging.
Toestemming Art. 6, lid 1, onder a) De verwerking vindt plaats als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aard en omvang van de gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking die tot nu toe heeft plaatsgevonden.
Wettelijke verplichting Art. 6, lid 1, onder c) Er vindt een verwerking plaats, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van Duitse of Europese wettelijke verplichtingen.

3. Wissen van gegevens en opslagduur

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra de rechtsgrondslagen voor de verwerking ervan niet langer van toepassing zijn. Gedeeltelijk kunnen er echter ook rechtsgrondslagen naast elkaar bestaan of kan er een nieuwe rechtsgrondslag worden toegevoegd als er een vervalt, zoals de verplichting om bepaalde gegevens op te slaan voor het nakomen van een wettelijke bewaarverplichting.

III. Gegevensverwerking voor het leveren van diensten behorende tot deze website

Om de website aan u te kunnen tonen, is het noodzakelijk om bepaalde informatie te verwerken. Dit gebeurt al wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast bieden wij op onze website verschillende functionaliteiten aan die verdere gegevensverwerking vereisen.

1. Logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over de toegang opgeslagen op onze servers (zogenaamde logbestanden). Uw IP-adres, dat wij beschouwen als persoonlijke gegevens, valt hier ook onder. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld:

 • Datum en tijdstip van toegang
 • Browsertype/-versie
 • Besturingssysteem(versie)
 • Volume van de opgehaalde gegevens
 • Http-responscode
 • Verwijzer
 • Opgeroepen URL
 • ProcessID van de webserver

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens over u. De opslag van logbestanden met inbegrip van uw IP-adres dient het gerechtvaardigde belang van het aanbieden van onze website en het voorkomen van misbruik ervan. Opgeslagen logbestanden worden uiterlijk na 70 dagen verwijderd, tenzij een langere opslagperiode noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een aanval op onze website te voorkomen of te onderzoeken.

2. Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om de verbinding tot stand te brengen en te onderhouden. Een cookie is een klein tekstbestandje met informatie dat door uw browser wordt verzonden en op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. U kunt het gebruik van cookies in uw browser controleren en cookies op elk moment zelf verwijderen. Cookies kunnen nodig zijn om een verbinding tot stand te brengen of het gebruik van de website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de daartoe bestemde instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Het gebruik van functionele cookies en de bijbehorende gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een technisch foutloos en comfortabel gebruik van onze website. Functionele cookies worden meestal automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies), in andere gevallen pas na enige tijd (permanente cookies). De volgende functionele cookies worden op onze website gebruikt:

Cookie Verzamelde gegevens Opslagtermijn Doel
Lokalisations Cookie cityName, countryCode, countryName, currency, latitude, locale, longitude, radiusRangeList (für Suche), radiusUnit (für Suche), regionName, timezoneName, timezoneOffset, version, worldRegion 1 jaar Correcte weergave en verwerking van gelokaliseerde inhoud (taal, eenheden, valuta, enz.)
Known User Cookie UserID (hashed), als de gebruiker een account heeft 1 jaar Herkenning van de gebruiker
ServerID Cookie Bezochte webserver waarop de sessie wordt uitgevoerd Sessie 'Doorsturen' van alle aanvragen naar dezelfde webserver
Session Cookie Sessie-ID Sessie Ontvangst van de sessie, technische werking van de website
Cloudflare cfduid Cookie Cloudflare-ID 1 jaar Gebruik van het Cloudflare Content Delivery Network
JobLeadsUserAutoLogin Cookie UserID (hashed) 1 maand Automatisch inloggen (indien geactiveerd door de gebruiker)

De opslagtermijn van Persistent Cookies wordt bepaald door de aanbieder en kan ook door u worden bekeken in uw browser.

3. Registratie bij JobLeads

Voor het gebruik van de essentiële functies van de website en de vacatureportal is registratie verplicht. De omvang van de gegevens die moeten worden verstrekt tijdens de registratie kan variëren. De verplichte velden zijn duidelijk gemarkeerd. De volgende gegevens moeten altijd worden verstrekt: achternaam, voornaam, e‑mailadres, geslacht en een te selecteren wachtwoord. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking in kwestie is de noodzaak om de diensten die op dit platform worden aangeboden, te starten en te leveren. De gegevensverwerking in kwestie heeft zijn wettelijke basis in de noodzaak de gebruikersrelatie aan te gaan en na te komen.

4. Solliciteren via JobLeads

Na een succesvolle registratie kunt u veel extra persoonlijke informatie aan uw profiel toevoegen en documenten zoals uw cv en diploma's uploaden. U verstrekt deze aanvullende informatie geheel vrijwillig. De verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op basis van uw toestemming.

Wij gebruiken uw verplichte en vrijwillige aanvullende informatie uitsluitend voor het gebruik van de vacatureportal en zijn functionaliteiten. Dit geldt ook voor gegevens die in de geüploade documenten staan. U kunt de zichtbaarheid van uw gegevens zelf bepalen in de instellingen van uw profiel. Als u uw gegevens doorgeeft in het kader van een sollicitatie of ze publiekelijk zichtbaar maakt in uw profiel, zullen wij ze dienovereenkomstig doorsturen of op een zodanige wijze presenteren dat ze door gebruikers kunnen worden bekeken. Ook headhunters of andere recruiters kunnen toegang krijgen tot uw publiekelijk zichtbare gegevens met het oog op werving. Uw gegevens kunnen niet door derden buiten de vacatureportal worden ingezien.

Als u de functie ’Solliciteren’ van de portal gebruikt om te solliciteren op een personeelsadvertentie, delen wij uitsluitend uw sollicitatieformulieren met de respectieve werkgever. In alle andere gevallen worden de gegevens rechtstreeks via een frame verzameld door de werkgever of de dienstverlener die naar werknemers zoekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe de noodzaak om het contract te kunnen uitvoeren. Als u zelf een sollicitatie indient, is de rechtsgrondslag dat u instemt met de openbaarmaking van uw gegevens door ons.

5. Cv laten nakijken door TopCV

Met uw toestemming delen wij uw cv, uw voor- en achternaam en uw e‑mailadres met TopCV voor een gratis evaluatie (d.w.z. het laten nakijken van uw cv). TopCV is een handelsmerk van Talent Worldwide Inc., 113 University Place, #5, New York, NY 10003, V.S. Informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in Sectie V. JobLeads verwijdert uw gegevens onmiddellijk nadat de overdracht is voltooid en ontvangt geen resultaten van de evaluatie. De gratis evaluatie van uw cv wordt uitgevoerd overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van TopCV en in overeenstemming met de eigen verantwoordelijkheden van TopCV onder de wetgeving voor gegevensbescherming. Meer informatie over de privacy en bescherming van gegevens bij TopCV vindt u hier.

6. Solliciteren op vacatures via JobLeads

De website https://www.jobleads.company/ geeft u de mogelijkheid om rechtstreeks via JobLeads op vacatures te solliciteren.

Om sollicitanten te beheren, vragen we om uw contactgegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer, e‑mailadres), informatie over uw opleiding, details over uw professionele loopbaan en uw vaardigheden. In sommige gevallen is ook informatie over aanvullende opleidingen en training (cv en sollicitatiebrief) vereist.

We verwerken dergelijke gegevens in zoverre dat nodig is in overeenstemming met artikel 26 van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) om de sollicitatieprocedure uit te voeren of als u ons toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Mogelijk zijn wij ook verplicht om de gegevens te verwerken zoals gebaseerd op de wettelijke bepalingen van artikel 6 (1) (c) AVG.

De gegevens van sollicitanten die geen baan aangeboden hebben gekregen worden na zes maanden verwijderd.

De gegevens die u verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie worden verzonden met TLS-encryptie en opgeslagen in een database. De database wordt beheerd door onze serviceaanbieder GREENHOUSE SOFTWARE, INC., 18 West 18th Street, 11th Floor, New York, NY 10011, Verenigde Staten. We hebben een overeenkomst om op contractbasis gegevens te verwerken gesloten met GREENHOUSE SOFTWARE, INC. in overeenstemming met artikel 28 AVG. Meer informatie over GREENHOUSE SOFTWARE, INC. is beschikbaar via: https://www.greenhouse.io/privacy-policy

GREENHOUSE SOFTWARE, INC. is gevestigd in de Verenigde Staten en bevindt zich derhalve in een zogeheten ‘derde land’ overeenkomstig artikel 44 AVG.

7. Betalingsverwerking

Ons betalingsverkeer wordt afgehandeld door PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2 - 4, 24118 Kiel, Duitsland. Uw betalingsgegevens worden door ons verzameld en aan PAYONE doorgegeven voor verdere verwerking. Dit gebeurt uitsluitend voor de verwerking van de betaling en dus ook op basis van de rechtsgrondslag voor het uitvoeren van het contract. De verwerking van uw gegevens door PAYONE is onderhavig aan het privacybeleid van PAYONE, dat beschikbaar is via https://www.payone.de/datenschutz/.

8. Contactformulier

U kunt ons te allen tijde een bericht sturen via de verschillende contactformulieren op onze website. De volgende informatie wordt gevraagd: e-mailadres, onderwerp en uw vraag (voor vragen aan ons verkoopteam ook: branche). De gegevens zijn gemarkeerd als verplichte velden. Alle andere gegevens die u in het kader van uw vraag aan ons doorgeeft, ook via het tekstveld of via geüploade documenten in verband met uw vraag, worden vrijwillig ingediend.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag en de bijbehorende communicatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is afhankelijk van de inhoud van uw vraag. In principe geldt hier ons gerechtvaardigde belang bij het aanbieden van de contactfunctie en het antwoord op uw vraag die via deze functie wordt doorgegeven. Indien uw vraag gericht is op het afsluiten van een contract met ons, vindt de verwerking plaats in het kader van deze precontractuele verplichting.

Uw gegevens worden verwijderd zodra uw vraag is verwerkt. Als er een overeenkomst wordt gesloten, kunnen wij de gegevens verder verwerken om de overeenkomst na te komen.

9. E‑mailmeldingen/Nieuwsbrieven

Een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden op de banenportal is u op de hoogte brengen van interessante vacatures. Als u zich inschrijft, gebruiken we uw e‑mailadres ook om uw e‑mailberichten en nieuwsbrieven te sturen om u te informeren over geschikte vacatures en diensten die JobLeads aanbiedt. U kunt zich afmelden wanneer u wilt voor deze meldingen door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief en in de meldingsinstellingen in het gedeelte 'Mijn gegevens' van uw account. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. In zoverre vereist voor het verwerken van de diensten die worden aangeboden op de banenportal en voor het voorzien in informatie over onze eigen diensten, wordt de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens gevormd door ons legitieme belang in het onderhouden en uitbreiden van bestaande gebruiksregelingen.

10. Google Maps

Op onze website gebruiken we de kaartdienst Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google') om onze locatie te tonen.

Wanneer u naar de subpagina gaat waarop de Google Maps-kaart is geïntegreerd, stuurt onze website informatie, waaronder uw IP-adres, naar Google in de VS, waar deze informatie op hun servers wordt opgeslagen. Als u een Google-account heeft en ingelogd bent op het moment dat u onze site bezoekt, wordt de informatie direct gekoppeld aan uw account. Ook zonder gebruikersaccount maakt Google een gebruikersprofiel van u aan. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is.

Onze gegevensoverdracht aan Google is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om u de kaartfunctie van Google Maps op onze website aan te bieden.

U kunt de toewijzing van de door ons aan uw gebruiksaccount doorgegeven gegevens voorkomen door uit te loggen bij Google voordat u onze website bezoekt. Om gegevensoverdracht naar Google helemaal te voorkomen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser deactiveren. De kaartweergave kan dan niet meer worden gebruikt.

Meer informatie over Google en het gebruik van Google Maps vindt u hier:

11. Google Fonts

De website www.jobleads.company gebruikt zogeheten weblettertypen van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google') om lettertypen weer te geven.

Wanneer een pagina wordt geladen, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browser om de tekst en lettertypen correct weer te geven. Daartoe maakt de browser die u gebruikt verbinding met de servers van Google en vertelt Google vervolgens dat onze website is bezocht via uw IP-adres.

Google Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Als uw browser Google Fonts of weblettertypen niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw eindapparaat gebruikt.

Meer informatie over Google Fonts en het privacybeleid van Google kunt u vinden via de volgende online adressen:
https://fonts.google.com/
http://www.google.de/policies/privacy

12. Sentry

Om onze dienstverlening permanent te verbeteren, analyseren we onze systemen continu op fouten en zwakke punten. We gebruiken hiervoor ook de dienst Sentry van Functional Software, Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, Californië, VS ("Sentry"). Wanneer zich een fout voordoet, wordt informatie verzonden naar Sentry, waaronder over de gebruiker die de fout heeft ondervonden. Gewoonlijk wordt alleen een gebruikers-ID verzonden, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen de volgende gegevens ook naar Sentry worden verzonden (deze kunnen ook persoonsgegevens omvatten):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Browsertype/-versie
 • Besturingssysteem(versie)
 • Volume van de opgehaalde gegevens
 • HTTP-responscode
 • Verwijzer
 • Opgeroepen URL
 • ProcessID van de webserver
 • Naam of adres van een gebruiker
 • Invoer van de gebruiker in formulierenvelden
 • Ingestelde taal

De gegevensverwerking vindt plaats vanwege ons rechtmatig belang om problemen en fouten in onze systemen vroegtijdig te herkennen, problemen en fouten in onze systemen te elimineren en daarmee ook de veiligheid van de persoonsgegevens voortdurend te verhogen. Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn om de fout te corrigeren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

IV. Gebruiksanalyse en tracking

Wij willen de gebruiksvriendelijkheid van deze website en de aantrekkelijkheid van onze diensten verder verbeteren. Daarom verzamelen wij bij een bezoek aan onze website ook gegevens over uw gebruiksgedrag, die wij voor dit doel evalueren. Om deze reden worden op onze website, naast de hierboven getoonde functionele cookies, ook de hieronder getoonde tracking en analytische cookies gebruikt.

1. Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google gebruikt een cookie om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) in de VS en slaat deze informatie op. We gebruiken Google Analytics uitsluitend met een anonimiseringsfunctie. Dat wil zeggen dat Google het IP-adres van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inkort alvorens het te verzenden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google analyseert de verzamelde informatie en levert ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website en biedt ons verdere diensten op dit gebied. Het IP-adres dat door uw browser aan Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Naast instellen dat uw browser alle cookies blokkeert, kunt u voorkomen dat Google uw gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browserplug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-outcookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst informatie van deze website verzamelt. Deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wilt verwijderen, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over Google Analytics kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

2. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de advertentietool 'Google AdWords' van Google, inclusief conversietracking. Wij gebruiken deze tool om te bepalen hoe succesvol adverteren voor onze diensten op andere websites is. Hiervoor wordt een conversiecookie geplaatst wanneer u op een van onze advertenties klikt. Dit cookie stelt ons in staat om te herkennen dat u onze website via deze advertentie heeft bereikt. Met behulp van dergelijke gebruiksstatistieken maken we statistieken om de conversie van onze advertenties te evalueren. Wij ontvangen geen persoonlijke informatie over u. Het conversiecookie dat in uw browser is ingesteld, kan niet door andere Google AdWords-klanten worden gebruikt voor hun statistieken.

Wij gebruiken deze tool om te bepalen hoe succesvol adverteren voor onze diensten op andere websites is. Voor dit doeleinde analyseert Google uw gebruik van onze website en bewaart een overeenkomstige ID in uw browser. Deze ID stelt ons in staat om u aan een specifieke gebruikersgroep toe te wijzen en u te herkennen wanneer u websites bezoekt die onderdeel zijn van het advertentienetwerk van Google. Deze websites kunnen dan advertenties weergeven die gerelateerd zijn aan uw gebruik van onze website. Tijdens dit proces verzamelt Google geen persoonsgegevens. U bent uitsluitend via uw browser toegewezen aan een specifieke gebruikersgroep. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten.

We gebruiken conversietracking om te bepalen hoe succesvol het adverteren van onze diensten op andere websites is. Hiervoor wordt een conversiecookie geplaatst wanneer u op een van onze advertenties klikt. Hiervoor wordt een conversiecookie geplaatst wanneer u op een van onze advertenties klikt. Dit cookie stelt ons in staat om te herkennen dat u onze website via deze advertentie heeft bereikt. Met behulp van dergelijke gebruiksstatistieken maken we statistieken om de conversie van onze advertenties te evalueren. Wij ontvangen geen persoonlijke informatie over u. Het conversiecookie dat in uw browser is ingesteld, kan niet door andere Google AdWords-klanten worden gebruikt voor hun statistieken.

U kunt remarketing voorkomen door de functie uit te schakelen via https://www.google.com/settings/ads/plugin.
Meer informatie over het privacybeleid van Google is beschikbaar op de volgende websites:
https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/google-ads/answer/7664943

3. Doubleclick

JobLeads maakt ook gebruik van de dienst Doubleclick van Google. Hiervoor wordt een cookie geplaatst en krijgt uw browser een pseudoniem (ID) toegekend. Het cookie bepaalt of en welke advertenties werden weergegeven en op welke advertenties werden geklikt in uw browser. Op deze manier kunnen wij onze advertenties nog beter afstemmen op uw interesses. Aangezien wij de IP-anonimisering van Google op deze website hebben geactiveerd, zal Doubleclick ook uw IP-adres verkorten voordat Google het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte doorgeeft, en alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden verkort. Google analyseert de verzamelde informatie en levert ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website en biedt ons verdere diensten op dit gebied. Het IP-adres dat door uw browser aan Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Naast de hierboven genoemde algemene manieren om cookies te blokkeren, kunt u ook voorkomen dat Google het Doubleclick-cookie opslaat door een geschikte browserplugin te downloaden. Deze vindt u hier.

4. Facebook-Custom Audience

Wij gebruiken zogenaamde Facebook-pixels op onze websites. Het gaat hier om een webanalysedienst van Facebook. Facebook-pixels zijn onzichtbare grafische bestanden die in onze website zijn ingebouwd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie van de pixel opgeslagen in uw browser. Zo kunnen wij zien welke subpagina's u heeft bezocht. Wij delen deze informatie met Facebook om onze advertenties beter af te stemmen op uw interesses en om de effectiviteit van onze advertenties op Facebook te analyseren. Afhankelijk van de manier waarop u onze website gebruikt, zal Facebook u toewijzen aan bepaalde doelgroepen, zogenaamde Custom Audiences. De door de cookies gegenereerde informatie wordt meestal overgebracht naar een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over het verzamelen van gegevens door de Facebook-pixel vindt u via https://www.facebook.com/about/privacy/ of https://business.facebook.com/pixels/tos/.

Wij hebben geen controle over de gegevensverwerking door Facebook. Facebook gebruikt gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en om aanbiedingen te optimaliseren. Het privacybeleid van Facebook is hierop van toepassing. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van een dergelijke trackingprocedure de identificatie van gebruikers via talrijke websites mogelijk maakt. U kunt deze functie deactiveren in uw Facebook-accountinstellingen voor alle apparaten die u gebruikt: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook en de gebruiksvoorwaarden.

5. LinkedIn Insight Tag

Op onze website gebruiken we ook de Insight Tag van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, in Europa vertegenwoordigd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn'). In uw browser wordt een cookie geplaatst om verschillende gegevens te verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Uw IP-adres wordt hierbij verzameld en doorgestuurd naar LinkedIn. Als u actief lid bent van LinkedIn, kan er meer informatie uit uw profiel worden toegevoegd.

De gegevens worden eerst op LinkedIn gecodeerd en binnen 7 dagen geanonimiseerd. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons, maar alleen algemene rapporten over het gebruik van onze website. De gegevens kunnen door LinkedIn ook worden gebruikt voor retargeting. Dit stelt ons in staat om het succes van onze reclamecampagnes in de gaten te houden.

De anonieme gegevens worden na 90 dagen door LinkedIn verwijderd. Als LinkedIn-lid kunt u in uw accountinstellingen voorkomen dat LinkedIn gegevens verwerkt om advertenties weer te geven. Klik op de volgende link om u af te melden voor LinkedIn Retargeting:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Meer informatie over de manier waarop LinkedIn gegevens verwerkt vindt u in het privacybeleid van LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices en in het cookiebeleid https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Daarnaast kunt u via verschillende sites in het algemeen bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke cookies, bijv.:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor analysedoeleinden is ons gerechtvaardigde belang in de statistische evaluatie van uw gebruiksgedrag om onze website en diensten voortdurend te optimaliseren en beter op de markt te brengen.

De verwerking van gegevens om uw gebruik van onze website te analyseren vindt alleen plaats tot op het moment dat u hiertegen bezwaar aantekent.

V. Recht van verzet en vergetelheid

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of een gerechtvaardigd belang, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw toestemming in te trekken. Uw verzet of herroeping heeft alleen effect in de toekomst. Indien de gebruikte analytische cookies hun eigen technische mogelijkheden voor deactivering hebben, wordt dit beschreven in de bovenstaande uitleg. U kunt te allen tijde contact opnemen met service@jobleads.de om uw recht van bezwaar of intrekking uit te oefenen. Als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang, kunnen wij de verwerking desondanks voortzetten als wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, uw rechten en uw vrijheden.

VI. Rechten van betrokkenen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van artikel 4, lid 1 AVG. Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven aangegeven.

Recht van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Hieronder valt verplichte informatie zoals bedoeld in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG

U heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens en op aanvulling van onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG

U hebt het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen als een van de redenen die worden genoemd in artikel 17 AVG voorrang krijgt, met name als er niet langer een wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

In plaats van uw gegevens laten wissen, hebt u ook het recht om te eisen dat het verwerken van uw persoonsgegevens wordt beperkt, als een van de redenen die worden genoemd in artikel 18 AVG voorrang krijgt, met name als enige beperkende actie in gang wordt gezet door uw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG

U heeft het recht om toegang te eisen tot alle persoonsgegevens die wij over u hebben en deze in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG

Op grond van artikel 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de aangewezen autoriteit in uw rechtsgebied.

VII. Ontvanger van gegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens binnen de context van het aanbieden van deze website en de banenportal wordt deels uitgevoerd door verwerkers op contractbasis. Dit geldt met name voor het verwerken van betalingen, het hosten van de website, het onderhoud van de IT-systemen, het versturen van e‑mails, het beantwoorden van vragen van gebruikers en het gebruik van tools voor analyse. Dergelijke activiteiten worden uitsluitend inbegrepen op basis van een aanvullende overeenkomst op een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 28, lid 3 AVG.

VIII. Doorgifte van gegevens aan derde landen

De persoonsgegevens die wij in het kader van de website van u verzamelen, worden over het algemeen niet doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In de hierboven beschreven uitzonderlijke gevallen en wanneer Google Analytics en Google Fonts worden gebruikt, wordt uw IP-adres mogelijk ingekort nadat dit naar Google is verzonden. Wanneer Google Maps wordt gebruikt, wordt ook uw IP-adres verzonden.

Het gebruik van Facebook Custom Audience en de LinkedIn Insight Tag betekent ook dat gegevens naar Facebook in de VS worden overgedragen. Google, Facebook en LinkedIn bevinden zich in de VS en dus in een zogenaamd 'derde land' in de zin van art. 44 AVG. Google, Facebook en LinkedIn zijn gevestigd in de Verenigde Staten en dus in een zogeheten 'derde land' in de zin van artikel 44 AVG.

In elk geval wordt de overdracht uitgevoerd op basis van modelcontractbepalingen in overeenstemming met art. 46 (2) (C) AVG.

De overdracht aan TopCV in de V.S. wordt uitgevoerd op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 49 (1) (A) AVG nadat u op de hoogte bent gesteld van de mogelijke risico's van een dergelijke overdracht voor u vanwege de afwezigheid van een adequaatheidsbesluit en de juiste veiligheidsmaatregelen.

Laatst bijgewerkt: oktober 2020

Naar omhoog